INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť OptimBiz s.r.o., , so sídlom: Malinovského 880/21, 916 21 Čachtice, IČO: 50 300 181, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 32987/R, držiteľ lokálnej franšízovej licencie TAB pre región Trenčiansky kraj (ďalej len „poskytovateľ“), spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“).

SPOSOB ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

priamo od svojich klientov – členov TAB, pri zadávaní údajov do členskej prihlášky, ako objednávky členstva v TAB, čo je považované za uzavretie zmluvy;

od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelil jej súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom webovej stránky, účasťou na TAB boarde a pod.)

Poskytovateľ získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom poskytovateľ kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom:

Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre nižšie uvedené účely:

Plnenie zmluvy

Poskytovanie služieb TAB, podľa rozsahu objednaného v členskej prihláške.
Pre správu všetkých zmlúv, príhlášok, objednávok alebo dohôd z nich vyplývajúcich ku komunikácií o službách ktoré vám poskytujeme.
Vedenie účtovníctva
Evidencie prijatej a odoslanej korešpondencie
Podpory predaja
Analýza dát a trendov
Umožnenie tretím stranám v ramcí franšízy TAB vykonať úkony, ktoré sú potrebné k výkonu naších práv alebo Vaších požiadaviek.
Propagácia poskytovateľa, identifikácia osôb

Plnenie zákonnej povinnosti – Poskytovateľ môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Poskytovateľ môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom. Poskytovateľ uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.
Dotknutá má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 

Dotknutá osoba má právo:

vyžadovať od spoločnosti Poskytovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré Poskytovateľ spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); Poskytovateľ je oprávnený účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré Poskytovateľ spracúva („právo na opravu“);
výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Poskytovateľ získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a Poskytovateľ nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak Poskytovateľ spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že Poskytovateľ o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do momentu ich opravy („právo na obmedzenie“);
získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie Poskytovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“); Spoločnosť Poskytovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti Poskytovateľ s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.


MOŽNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb Poskytovateľ stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré Poskytovateľ spracúva. Poskytovateľ zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Poskytovateľ je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:
osobne na adrese sídla spoločnosti Poskytovateľa;
doporučenou poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti Poskytovateľa;
e-mailom na adresu spoločnosti Poskytovateľa osobneudaje@optimbiz.eu